Skip to content

East African Adventures in Parenting (Soomaali) - Ka wardoonida Waalidnimada (Da’da 0-5) (For Parents of Children Birth to Kindergarten Enrollment) Parent Discussion Only


Early Childhood Family Education (ECFE) / Parent Only Classes -
2021-2022 ECFE Semester 1

Wadahadalka Waalidka Kaliya -- Parent Discussion Only

Macallinkaaga ayaa si toos ah kuugu soo diri doona macluumaadka fasalka gaarka ah oo ay ku jiraan iskuxirka kulanka kahor maalinta koowaad ee fasalka.

Waalidiintu waxay wax ka baranayaan horumarka iyo koboca ilmaha, u diyaarinta dugsiga, dabeecada xanaaqa, iyo wada xiriirka walaaltinimada. 

Fasallada ECFE waxaa lagu qiimeeyaa jadwalka khidmadda sicirka ee ku saleysan dakhliga qoyska. Fadlan dooro khidmadda sida ugu habboon ugu habboon miisaaniyadda qoyskaaga. 

10% dheeraad ah ayaa lagu dabaqi doonaa khidmadaha dadka aan deganayn Minneapolis. 

Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan fasalkan fadlan soo wac 612.517.5994

Your teacher will email you directly with specific class information including the meeting link before the first day of class.

Parents learn about a child's development and growth, school readiness, aggressive behavior, and brotherly communication.

ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget.

A 10% surcharge will be applied to fees for Non-Minneapolis residents.

For more information on this class please call 612.517.5994

APS OF 1230 21F1
Online Class
Fridays, Sep 10 - Oct 29
12:30 - 2:00 PM

  No Class Oct 22


Su
M
Tu
W
Th
F
Sa


Has already ended


APS OF 1230 21F2
Online Class
Fridays, Nov 12 - Jan 21
12:30 - 2:00 PM

  No Class Nov 26, Dec 24 & Dec 31


Su
M
Tu
W
Th
F
Sa


Already started