Hmong
Course Category
About Hmong

Hmong
Koj puas hais lub Hmoob?
Peb muaj ib chav kawm ntawv qhia lub Hmoob!
Early Childhood Family Education muaj chav kawm ntawv, cov kev pab thiab
cov kev pab cuam rau cov tsev neeg ua muaj menyuam yaus thaum yug mus
txog kindergarten hnub nyoog. Peb koom tes nrog koj kom tsim nuj thiab
muab kev lom zem kawm rau koj tus menyuam. Nyob rau ntawm peb cov
chav kawm ntawv, cov niam txiv thiab cov menyuam koom ua ke ib pawg
ib lub sij hawm thiab ua ub no ua ke, tom qab ntawd niam txiv sib tham los
ntawm ib tug niam txiv muaj ntawv tso cai, uas theem kev tshawb fawb raws
li niam txiv cov lus qhia rau hauv qhov kev sib tham.
Hmoob chav kawm ntawv hais lus yog ob teev ib asthiv rau peb hli kev
kawm. Cov nqi kawm yog xam los ntawm cov nyiaj khwv tau thiab tsis muaj
ib tug neeg ua peb tsis txais vim them tsis tau. (Tus nqi qhia yog nyob rau
nplooj ntawv 17). Muaj tsheb npav thauj mus los yog xav tau.
Nyob rau hauv chav kawm ntawv uas muaj npe haus qab no, peb kuj muaj
Early Childhood Screening rau cov menyuam peb xyoos mus txog tsib
xyoos, ntsib tom tsev, sib tham xov tooj, thiab niam txiv kev txua lus (mus
kawm ntawv ua ib pawg ntawm cov niam txiv tsev).
Yog xav paub ntxiv los sis cuv npe, hu rau: 612.692.0518.

Featured Courses

  • Hmong Parenting - Hmoob Niam Txiv (Birth to Kindergarten Enrollment) Separating

    This is a separating class (child and parent spend time together and apart).This class is specific to Hmong speaking families. Parent discussion will focus on researched-based information around topics that relate to child, parent, and family development, parent-child relationships, and culture and community. The goal is to help give our children the basic foundation to succeed in school and in life. Class is taught by a Hmong Parent Educator. For more information on this class please call 612.668.0391.A limited number of Infants 0-4 months are welcome to stay with parents during discussion time. Please make sure you register everyone who will be attending.ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget. A 10% surcharge will be applied to fees for Non-Minneapolis residents.Hmoob Niam Txiv Cov muaj hnub nyoog: Thaum yug-kindergarten cuv npe kawm Siv sij hawm nrog koj tus menyuam koom kev lom zem, kev kawm ua ub no. Niam txiv kev kawm ntawv yuav ua kom paub tseeb rau menyuam kev loj hlob, npaj txhij rau tsev kawm ntawv, kev siab luv, kev coj tus cwj pwm, thiab sib raug zo o ntawm kwv tij nus muag. Hmoob: 612.668.0391