Skip to content

6 Results

 • East African Adventures in Parenting (Afaan Oromo/Amharic) - Adeemsaaf Turtii Guddisa daa’immanii irratti (umurri 0-5) (Birth to Kindergarten Enrollment) Separating

  This is a separating class (child and parent spend time together and apart). Maatii fi daa’imman faarsuu, taphachuu fi barachuu dhan saa’ati wallin dabarsu. Maatiin wa’e guddina daa’immanii, mana barumsaaf qopha’uma isaanii, waan amala irratti jijjirama fidan, Amalaa fi walitti dhufenya obboleeyyaan. Guyyaa tokko fi lama maatii fi daa’imni daree keessatti ni argamu. Caalaati hubachuf Atalech Worku bilbila 612.517.5721 quunnamaa. Amharige: 612.517.6001 የወላጆችዉይይትየሚያቶክረዉበልጆችዕድገት፤ለትምህርትዝግጁመሆናቸዉን፤ስለልጆችፀባይናየፀባይማሻሻያመመራያዎችላይናእንድሁምከኢህቶቻቸዉናከወንድሞቻቸውጋርያላቸዉንግንኙነትበተመለከተላይያተኩራል። ተጨማሪመረጃከፈለጉወ|ሮአታለለችወርቁንበ 612.517.6001 ወይምበ 612.517.5721 ስልክቁጥርይደዉሉ This class is for parents (whose first language is not English) with cultural differences related to parenting in Minnesota. Parent discussion will focus on child development, school readiness, temperament, guiding behavior, and sibling relationships. Oromo language assistance provided. For more information on this class please call: Afaan Oromo: 612.517.5721 -- Amharic: 612.517.6001 A limited number of Infants 0-4 months are welcome to stay with parents during discussion time. Please enroll your young infant only in the Sibling Care option. NOTE: These young infants will remain with the parents during discussion time. ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget. A 10% surcharge will be added to fees for Non-Minneapolis residents.
 • East African Adventures in Parenting (Soomaali) - Ka wardoonida Waalidnimada (Da’da 0-5) (Birth to Kindergarten Enrollment) Separating

  Tani waa fasal kala tag ah (canugga iyo waalidkiis waqti ayey isla qaataan oo weynaadaan). This is a separating class (child and parent spend time together and apart). Fasalka ku yaal Seward Tower West waxaa loogu talagalay dadka deggan Seward Tower oo keliya. The class at Seward Tower West is for Seward Tower residents only. Carruurta iyo waalidiinta waqti ayey isu helayaan iyaga oo isla qaadaya heesaha, waxbarashada iyo wada ciyaarta. Waalidiintu waxay wax ka baranayaan horumarka iyo koboca ilmaha, u diyaarinta dugsiga, dabeecada xanaaqu, iyo wada xiriirka walaaltinimada. Dhallaanka 0-4 bilood waa lagu soo dhaweynayaa inay la joogaan waalidiinta inta lagu jiro waqtiga wadahadalka. Fadlan ku qor ilmahaaga yar keliya xulashada Daryeelka Walaalaha ah. XUSUUSN: Dhallaankaan yaryar waxay la sii joogi doonaan waalidiinta inta lagu jiro waqtiga wadahadalka. Fasallada ECFE waxaa lagu qiimeeyaa jadwalka khidmadda sicirka ee ku saleysan dakhliga qoyska. Fadlan dooro khidmadda sida ugu habboon ugu habboon miisaaniyadda qoyskaaga. 10% dheeraad ah ayaa lagu dabaqi doonaa khidmadaha dadka aan deganayn Minneapolis. Kala soo xiriir waxii diiwaangalinta ku saabsan: 612.517.5994 [Soomaali] Children and parents spend time together singing, learning and playing games. Parents learn about a child's development and growth, school readiness, temper tantrums, and sibling relationships. Infants 0-4 months are welcome to stay with parents during discussion time. Please enroll your young infant only in the Sibling Care option. NOTE: These young infants will remain with the parents during discussion time. ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget. A 10% surcharge will be applied to fees for Non-Minneapolis residents. For more information on this class please call 612.517.5994
 • East African Beyond Basics (Afaan Oromo/Ahmaric) - Kan Bu'uuraan Olii (umurri 0-5) (Birth to Kindergarten Enrollment) Separating

  This is a separating class (child and parent spend time together and apart). Kana dura barnoota ECFE kan barachaa turtaanii fi amma immoo irraa caalaatti barnoota itti fufiinsa qabuu fudhachuu barbaadan, kutaa kanagalmooftanii barachuu yookiin hirmaachu dandeesuu. Infants 0-4 months are welcome to stay with parents during discussion time. Please enroll your young infant only in the Sibling Care option. NOTE: These young infants will remain with the parents during discussion time. ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget. A 10% surcharge will be applied to fees for Non-Minneapolis residents. For more information please call 612.517.5721 [Afaan Oromo] or 612.517.6001 [Amharic].
 • East African Mindfulness in Parenting (Afaan Oromo/Amharic) - Offiraa hafuudhaan da’imaan kenya akka itti gargaruu kutaa itti baratnuu (umurri 0-5) (Birth to Kindergarten Enrollment) Separating

  This is a separating class (child and parent spend time together and apart). kutaa kana kessatti da'imaan umrii 0-5 ta'aan galmeesuu dandesu, xiyeefanoon barsiistuu matti kuta kana kesaattii; Offiraa haafanii akkamitti matti fi da'imaan isaanii akka gargaraan baratuu. kunis; guddinaa samuu fi qamaa da'imaani, amaloota da'imaanii fi akkata isaan itti tasgabesinuu, hiribaa, nyaata madalama fi kan kana fakataan baratuu. Together learn: How to be more present in daily moments and interactions View questions through a mindfulness lens Learn calming strategies during interaction time Infants 0-4 months are welcome to stay with parents during discussion time. Please enroll your young infant only in the Sibling Care option. NOTE: These young infants will remain with the parents during discussion time. ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget. A 10% surcharge will be applied to fees for Non-Minneapolis residents. For more information please call 612.517.5721 [Afaan Oromo] or 612.517.6001 [Amharic].
 • East African Threes and Fours (Afaan Oromo/Amharic) - Kutaa barnoota da’imaanii waggaa Sadii fi Afurii (36 months to Kindergarten Enrollment) (Registration Birth to Kindergarten Enrollment) Separating

  This is a separating class (child and parent spend time together and apart). kuta kana kessatti da'imaan umrii 0-5 ta'aan galmeesuu dandeesuu garuu xiyeefanoon barsiistuu mattii irra jireesa da'imaan waga 3 fi 4 irratti. kuta kana kessatti mattiin akkamitti da'imaan isanii mana baruumsaaf qophesuu akka qaban baratuu. For more information please call 612.517.5721 [Afaan Oromo] or 612.517.6001 [Amharic].
 • East African Toddlers and Twos (Afaan Oromo/Amharic) - Kutaa barnoota da’imaani wagga tokko hanga sadii (12-36 months) (Registration Birth to Kindergarten Enrollment) Separating

  This is a separating class (child and parent spend time together and apart). kutaa kana kessatti da'imaan umrii 0-5 ta'aan galmeesuu dandesu, garuu xiyeefanoon barsiistuu matti irra jireesaa da'imaan waga 1-3 irratti. Kuta barnoota kana kesatti mattiin akkamitti mana kessatti da'imaan akka gargaruu, barsiisuu fi waliin hojechuu dand'aan baratuu. If you and your young child are ready to spend time apart in addition to meeting new friends and participating together in fun learning activities, then these are the classes for you. Our staff will support both of you as you learn to separate. Parents will discuss child development, temperament, routines, guiding behavior in addition to separation and parent joys and concerns. Infants 0-4 months are welcome to stay with parents during discussion time. Please enroll your young infant only in the Sibling Care option. NOTE: These young infants will remain with the parents during discussion time. ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget. A 10% surcharge will be applied to fees for Non-Minneapolis residents. For more information please call 612.517.5721 [Afaan Oromo] or 612.517.6001 [Amharic].